Hoạt động của ATM Gạo
755,667
TỔNG SỐ GẠO (Kg)
753,165
GẠO ĐÃ PHÁT (Kg)
2,502
GẠO CÒN LẠI (Kg)
152,840
LƯỢT PHÁT
1,862,092,278
TIỀN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP (VND)
604,667
GẠO ĐƯỢC ĐÓNG GÓP (Kg)
0
TIỀN TỒN QUỸ (VND)
1,862,092,278
CHI MUA GẠO (VND)
0
CHI KHÁC (VND)

Góp Gạo