Ngày chuyển Máy cho Máy nhận Số gạo
14/11/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.UBND-P12-Q8 1,800 Kg
31/10/2021 NuiThanh-P13-TanBinh ATMGao.UBND.MoCayNam 10,000 Kg
29/10/2021 NuiThanh-P13-TanBinh ATMGao.BDV.BinhThuan 10,000 Kg
29/10/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.LongThoi-NhaBe 10,000 Kg
23/10/2021 TogetherInSaigon.KHO-TONG TogetherinSaigon.TanKien-BinhChanh 20,000 Kg
18/10/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.LongThoi-NhaBe 10,000 Kg
15/10/2021 TogetherInSaigon.KHO-TONG TogetherInSaigon.PhuocLoc-NhaBe 15,000 Kg
23/09/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.UBND-P12-Q8 2,000 Kg
07/09/2021 ABIC ABIC 0 Kg
07/09/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.P15-Q8 7,000 Kg
«12...6»
Góp Gạo