Ảnh Máy ATM Người nhận Ngày nhận Số lượng (Kg)
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS15072021110657 05/03/2022 09:08 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS05032022090842 05/03/2022 09:10 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS05032022090313 05/03/2022 09:04 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS18072021015403 05/03/2022 09:07 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS20082021100709 05/03/2022 09:03 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS13072021085816 05/03/2022 08:58 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS09102021111327 05/03/2022 08:59 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS06082021110014 05/03/2022 08:55 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS22082021092357 05/03/2022 09:01 3.0
UBNDP9Q6.TieuhocLeVanTam AXYS03092021104126 05/03/2022 08:56 3.0
Góp Gạo