Báo cáo thu/chi tháng 08/2021

Thứ 4, 01/09/2021, 14:57 | 2601 lượt xem

Tổng số dư đầu kỳ: 741.716.185 VND
Tổng đóng góp/thu: 1.011.207.508 VND
Tổng chi mua gạo: 612.000.000 VND (Mua 3 đợt, có khoanh đỏ trong thu/chi)
Tổng chi khác: 0

SỐ CUỐI KỲ: 1.140.923.693 VND

Ghi chú: các khoản lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, phí ngân hàng (hình như tài khoản này ko bi tính phí giao dịch) - v.v.. rất nhỏ nên sẽ không thống kê trong phần chi tiết thu của website.

Góp Gạo