Hoạt động của ATM Gạo
665,516
TỔNG SỐ GẠO (Kg)
571,860
GẠO ĐÃ PHÁT (Kg)
93,656
GẠO CÒN LẠI (Kg)
124,837
LƯỢT PHÁT
1,861,692,278
TIỀN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP (VND)
583,516
GẠO ĐƯỢC ĐÓNG GÓP (Kg)
759,492,278
TIỀN TỒN QUỸ (VND)
1,102,200,000
CHI MUA GẠO (VND)
0
CHI KHÁC (VND)